Z historie ÚEB AV ČR, v. v. i.

 

 

 
Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky vznikl 1. 1. 1962

z Oddělení fyziologie rostlin a Oddělení fytopatologie Biologického ústavu ČSAV.

 

K 1. 7. 1990 byl rozdělen na dva samostatné celky: Ústav experimentální botaniky s pracovišti v Praze a Olomouci.

Z pracoviště původního ÚEB v Českých Budějovicích byl vytvořen Ústav molekulární biologie rostlin (ÚMBR).

Hlavními oblastmi vědecké činnosti ústavu jsou rostlinná genetika, fyziologie a biotechnologie. Z genetické problematiky řeší ústav indukovanou mutagenezi a reparaci DNA, indukci genetické variability v tkáňových a buněčných kulturách in vitro a molekulární genetiku pylu. Z fyziologické problematiky se zabývá adaptačními a aklimačními mechanizmy fotosyntézy, hormonální a ekologickou kontrolou růstu a vývoje rostlin, mechanizmy účinku růstových regulátorů, fyziologií rostlinných virů a patofyziologií rostlin.
  

 

 

 

Dne 23. února 2008 ve věku 74 let zemřel RNDr. Jiří Velemínský, DrSc., zakládající člen Učené společnosti České republiky. Jiří Velemínský patřil k našim předním vědcům. V českých zemích začal jako jeden z prvních studovat rostlinnou genetiku na molekulární úrovni a dovedl tento obor na špičkovou světovou úroveň. Po roce 1989 zastával četná organizační místa ve vědě, jednu dobu před vznikem Akademie věd ČR v roce 1993 a krátce poté stál i v čele této organizace. Opakovaně byl ředitelem Ústavu experimentální botaniky Akademie a v letech 2001-2005 místopředsedou Akademie zodpovědným za vědy chemické a biologické. Ve své práci a ve všech svých funkcích byl svrchovaně zodpovědný, poctivý, spravedlivý, ale přitom laskavý, čestný a tvůrčí. Za jeho vysoce významný přínos světové rostlinné genetice a organizaci vědeckého života v českých zemích po roce 1989 mu Akademie věd České republiky udělila nejvyšší ocenění, které má-medaili De Scientia et Humanitate Optime Meritis. Málokdo si ji zasloužil tolik jako Jiří Velemínský. Věděli jsme celou dobu, že mezi námi žije největší rytíř ducha, jakého jsme mohli poznat, člověk výsostně šlechetný, skromný a statečný. O to více litujeme, že jsme ho, a s námi celá česká věda, ztratili.

 

 

Helena Illnerová

předsedkyně AV ČR v letech 2001-2005                 (tisková zpráva - odkaz)

 

 

Za svůj život publikoval úctyhodné množství vědeckých publikací z nichž převážná většina dosáhla významného mezinárodního ohlasu.

 

 

 

 

 

 

 

Optimalizováno pro rozlišení 800x600 pix.

Hlavní použité písmo: Verdana

 

© 2008 Ústav experimentální botaniky